Bolagsordning

 1. 1

  Bolagets firma

  Bolagets firma är COT- Clean Oil Technology AB (publ).

 2. 2

  Styrelsens säte

  Styrelsens skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götaland.

 3. 3

  Föremål för verksamheten

  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av tekniska produkter inom oljereningsområdet: handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

 4. 4

  Aktiekapital

  Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK.

 5. 5

  Antal aktier

  Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 aktier och högst 64 000 000 aktier

 6. 6

  Styrelse

  Styrelsen skall bestå av 3-7 ordinarie ledamöter med 0-2 suppleanter.

 7. 7

  Revisor

  Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

 8. 8

  Kallelse till bolagsstämma

  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet alternativt Dagens Industri.

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se