Bolagsordning

BOLAGSORDNING

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är COT- Clean Oil Technology AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götaland.

§3 Föremål för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av tekniska produkter inom oljereningsområdet: handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 SEK.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ordinarie ledamöter med 0-2 suppleanter.

§7 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet alternativt Dagens Industri.

§9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges till kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte dagen för stämman.

Ombud åt aktieägare behöver ej anmäla biträden. Antal biträden får högst vara två.

§10 Ärende på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall utgöras av kalenderår.

§12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________________

Antagen vid årsstämma den 15 maj 2012
COT- Clean Oil Technology AB (publ).
556598-5362