BOLAGSORDNING

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är COT- Clean Oil Technology AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götaland.

§3 Föremål för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av tekniska produkter inom oljereningsområdet: handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 aktier och högst 24 000 000 aktier

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ordinarie ledamöter med 0-2 suppleanter.

§7 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet alternativt Dagens Industri.