Bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2013.

Bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2013. 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 7.5691 tkr (12.8102 tkr)
 • Årets resultat uppgick till -6.760 tkr (-11.154 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,07 kr)

 

Därav för andra halvåret: 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 245 tkr (577 tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 3.5521 tkr (7.0242 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -3.248 tkr (-6.462 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,04 kr)

 

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 december 2013 uppgick antalet aktier i Bolaget till 153.814.316 st (153.814.316 st).

1 Varav nedskrivning lager 48 tkr 2 Varav nedskrivning lager 3.070 tkr

 

Verksamhet 

Bolaget utvecklar förångningssystem för djuprening av smörjoljor i motorer för att lösa problemet med skadlig bränsleutspädning av motorolja vid användning av miljövänliga alternativa bränslen. COT-systemet har vid ett flertal fälttester påvisat minskad bränsleutspädning på ca 50 %. Målet för pågående teknisk utveckling är dels att verifiera produktens funktion, dels att uppnå ytterligare minskning av bränsleutspädningen.

COT-systemen är patenterade i ett flertal länder.

 

Väsentliga händelser under 2013 

 • Styrelsen beslutar att avnotera aktien från NGM/MTF från och med 31 mars 2014 och att istället från och med 1 april 2014 notera aktien på Alternativa Marknaden.
 • Satsningen på att färdigställa produkten för marknadsintroduktion har inneburit att bolagets kostnader kraftigt har omdirigerats till teknisk utveckling.
 • Bolagets VD frånträder sin tjänst 31 dec 2013 och efterträds av Magnus Lindstam.

 

Utsikter för 2014 

Problemet med utspädningar av motorolja av flyktigt bränsle inom fordonsindustrin accentueras allt mer till följd av den ökande andelen miljöbränslen, som framför allt den tunga fordonsindustrin använder i sin strävan att minska skadliga utsläpp vid förbränning av bränslen. COT har med sin patenterade produkt, COT OilRefiner™, marknadens i dag bästa lösning på detta problem och arbetar intensivt på att verifiera produktens prestanda.

Under inledningen av året har tester påbörjats tillsammans med externa konsulter och institutioner för att säkerställa funktionen och att optimera produktens effektivitet.

Utfallen från dessa tester kommer att ha stor betydelse för tidsperioden fram till kommersiell lansering men verifieringar och fälttester tillsammans med våra kunder kräver ytterligare tidsåtgång varför bolaget inte förväntar sig några större intäktsökningar under 2014. Som en direkt följd av att all fokus nu läggs på att färdigställa produkten för marknaden kommer kostnaden för övriga bolagsfunktioner att kraftigt minska.

 

Miljöpåverkan

COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

 

Likviditet och löpande drift 

Koncernens likviditet uppgick per den 31 december till ca 7 Mkr. Tillgängliga medel tillsammans med de kostnadsbesparingar som nu genomförs beräknas säkerställa den löpande driften i ca 2 år. Styrelsen konstaterar att behov kan föreligga att under första delen av året vidtaga åtgärder för att undvika att halva aktiekapitalet blir förbrukat.

 • Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas
 • Delårsrapport för januari – juni 2014 lämnas den 29 augusti 2014
 • Årsstämma kommer att hållas måndagen den 12 maj 2014 kl. 13.00 i Göteborg
 • Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig inför årsstämman

 

Göteborg den 28 februari 2014 /Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer

Ladda hem HELA bokslutskommunikén som fil