Kvartalsrapport januari mars 2012

Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden januari – mars 2012.

 

  • Rörelseintäkterna uppgick till 111 tkr (382 tkr)
  • Rörelsens kostnader uppgick till 2.384 tkr (2.836 tkr)
  • Resultatet uppgick till -2.336 tkr (-2.408 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,03 kr)

 

Rörelsens intäkter sjönk till 111 tkr (382 tkr) under årets tre första månader. Under perioden tog emellertid COT sin hittills största enskilda serieorder, överstigande 1.000 tkr. Bolagets bedömning är att ordern kommer att vara fakturerad i sin helhet under första halvåret 2012. Rörelsens kostnader sjönk till 2.384 tkr och resultatet per aktie var oförändrat jämfört med första kvartalet 2011.

 

Denna kvartalsrapport för perioden januari – mars 2012 kungöres för att möta rapporteringskraven med anledning av den föreslagna företrädesemissionen som årsstämman skall pröva den 15:e maj. Framledes kommer COT – Clean Oil Technology AB (publ) återigen att rapportera halvårsvis. Delårsrapporten för januari – juni 2012 kommer att lämnas den 31 augusti 2012.

 

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier i Bolaget till 76.907.158 st (76.907.158 st).

 

Verksamhet

Bolaget utvecklar och marknadsför förångningssystem för djuprening av smörj- och hydrauloljor under produktnamnen COT OilProcessor™ och COT OilRefiner™. Sortimentet består av COT OilProcessor™ vilken i första hand säljs till hydraulapplikationer och tre modeller av COT OilRefiner™, 100, 200 och 300 efter storlek. Modell 100 är avsedd för personbilar, 200 för lätta lastbilar och 300 för bussar och tunga lastbilar vilket idag bildar huvudsegmentet för dessa produkter.

 

Produktprogrammet, erbjuder fordonsmarknaden förångning av flytande föroreningar i kombination med djupfiltrering av partiklar i motorapplikationer och kan även användas inom företagets övriga marknadssegment. COT-systemen är patenterade i flera länder och patentsökta i ytterligare ett stort antal länder. COT fokuserar i första hand marknadsföringen mot internationella tillverkare inom lastbils- och buss-segmentet. Marknadsföringsstrategin innebär ett nära samarbete med tillverkarna av produkter inom COT:s marknadssegment, både för OEM-marknaden och eftermarknadsapplikationer:

 

Vehicles: Bussar, lastbilar och personbilar

Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering, industri & vindkraft

Marine: Lastfartyg, färjor och större fritids båtar/yachter

 

Väsentliga händelser under perioden

  • COT inviterat till projekt med betydande OEM för utvärdering av COT OilRefiner™ för en ny motorfamilj
  • COT lanserar den nya produktserien COT X00 MPU10 med separat motor/pumpenhet för hydraulikapplikationer. I samband med detta har bolaget på denna produkt från Hüllert Maskin AB tagit sin hittills största enskilda serieorder överstigande 1MSEK. Bolagets bedömning är att ordern kommer att vara fakturerad i sin helhet under första halvåret 2012
  • Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB beslutar den 23 mars att föreslå årsstämman en företrädesemission om ca 15 – 17 Mkr genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

 

Utsikter för återstoden av 2012

Baserat på ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete, utförda fälttester och de tekniska framsteg COT har tagit under 2010-2011, bedömer styrelsen att utsikterna för ett allt bredare samarbete med ledande OEM är mycket goda och att utsikterna för att nuvarande fältprov skall leda till en betydande serieorder kommer allt närmare i tiden. Under 2012 kommer arbetet med att förbereda för serieproduktion att intensifieras samtidigt som vi ser förbättrade avsättningsmöjligheter inom segmentet hydraulapplikationer med vår nya produkt MPU 10.

 

Miljöpåverkan

COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

 

Likviditet och löpande drift

Mot bakgrund av att de nödvändiga modifikationer som produkten genomgått under 2011 har försenat det slutliga färdigställande av produkten och därmed produktlanseringen samt behovet av att förbereda bolaget för större serieorder, har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en nyemission om 15 – 17 mkr som säkerställer bolagets fortsatta drift samt fortsatta utvecklingsarbete och utbyggnad av leveranskapaciteten.

 

Göteborg den 30 april 2012

/Styrelsen

Ladda ned som PDF.