Årsredovisning för 2014-01-01 - 2014-12-31

Årsredovisning för COT - Clean Oil Technology AB 556598-5362

Räkenskapsåret

2014-01-01 - 2014-12-31

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Så läggs ännu ett år av utvecklingsarbete till handlingarna. Ingen hade varit gladare än jag om jag fått skriva om vår första kommersiella order och hur vi inför 2015 ser en betydande försäljning av vår Oil Refiner men tyvärr får vi vänta ännu ett tag. Men vad är det som är så svårt? Varför ska det behöva ta så lång tid? Vad är det för teknisk komplexitet som vi kräver all denna tid? Jo, utmaningen ligger i att ta bort skadliga kolväten och andra molekyler som förorenar oljan på ett sådant sätt att vi inte samtidigt förstör de grundläggande positiva egenskaperna i oljan som krävs för dess funktion. Under året som gått har vi kunnat konstatera att vår idé och produkt Oil Refiner verkligen klarar av att ta bort dessa dessa skadliga molekyler. Men tyvärr så har vi inte lyckats få vår produkt Oil Refiner att fungera på ett sådant sätt att den duger till att göra de fälttester som vi måste göra för att kunna påvisa dessa resultat för marknaden. Som en konsekvens av detta väljer vi att återta utvecklingsarbetet och finna ett alternativt sätt att finna en teknisk lösning för att få en hållbar enhet som klarar av de aggressiva kolväten som biobränslen innehåller.

Parallellt med tester för biobränslen har vi under 2014 testat vår konstruktion för rening av hydraulolja. Glädjande nog kan vi se att vår teknik lämpar sig synnerligen bra för rening av hydrauloljor. Vår Oil Refiner tar bort s k bundet vatten i hydrauloljor på ett unikt sätt jämfört med de filterlösningar som idag används inom industri och mobila fordon. De marknadssonderingar vi har genomfört under de senaste 6 månaderna visar på ett mycket stort intresse för vår lösning. Marknaden för att lösa problemet med vatten i hydraulolja är betydande. Bolaget har tidigare arbetat med att rena hydrauloljor men då genom det bomullsfilter som fanns i vårt produktprogram innan vi för två år sedan la ner denna lösning dels till följd av själva filtret i sig inte var patenterat men också att konkurrensen inom filtersektorn är betydande, Med vår Oil Refiner har vi en unik, patenterad, högeffektiv och för kunden mycket kostnadsattraktiv lösning.

Under det senaste halvåret har vi plockat in ny operativ kompetens i bolaget för att snabba på och säkerställa processen. Med denna nya energi och entusiasm hoppas jag att vi ska kunna få fram en kommersiell produkt kanske redan detta år. Vi är ett entusiastiskt gäng som kämpar för att lyckas färdigställa en patenterad unik produkt för en marknad där det finns ett stort uttalat behov.

Vi har nu under två år konsekvent lyckats att reducera bolagets kostnader trots att vi tillfört bolaget ny kompetens. Detta har kunnat ske för att dessa personer har accepterat en ovanligt låg ersättning till följd av deras respektive intresse för produkten. Förslaget till bolagsstämman kommer att bli att inga styrelsearvoden, förutom arvode till styrelseordförande kommer att utgå för 2015 som ett led i att minimera samtliga kostnader som inte är direkt relaterade till teknikutveckling. För att säkerställa driften av bolaget ytterligare i 18 månader kommer styrelsen att rekommendera bolagsstämman en nyemission med drygt 3 mkr samt även att rekommendera bolagsstämman godkänna ett optionsprogram för att vid framgång kunna kompensera de personer och styrelse som idag avstår ersättningar för det löpande arbetet med bolaget.

Jag skrev i föregående års VD-ord om nödvändigheten för aktieägare med tålamod vad avser tidsaspekten för tekniska utvecklingsprojekt och svårigheten att bedöma tidsaspekten. Samma ord skulle jag kunna upprepa i detta VD-ord . Ett tekniskt projekt som detta är en stor utmaning för såväl aktieägare som de personer som dagligen arbetar med projektet för att lyckas.

Återigen vill jag tacka alla er aktieägare för ert visade tålamod och tilltro till oss som arbetar för att detta ska bli en lyckad investering för er.

Magnus Lindstam

Ladda hem som PDF