Bokslutskommuniké 2010

COT – Clean Oil Technology AB (publ):

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden 
januari – december 2010.

• Rörelseintäkterna uppgick till 1.535 tkr (710 tkr)
• Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 10.462 tkr (9.755 tkr)
• Resultatet uppgick till -8.979 tkr (- 9.071 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,18 kr)

Därav för andra halvåret:
• Rörelseintäkterna uppgick till 416 tkr (508 tkr)
• Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 5.613 tkr (5.070 tkr)
• Resultatet uppgick till -5.411 tkr (- 4.557 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,10 kr)

Under perioden genomförde COT – Clean Oil Technology AB (publ) två riktade nyemissioner om sammanlagt 25.725.000 aktier, vilket tillförde bolaget 21.639.000 kr. Därtill genomfördes en mindre apportemission om 625.000 aktier. Styrelseledamöter och VD har privat och via bolag i genomförda emissioner tecknat 2.600.000 aktier.

Emissionerna genomfördes inom ramen för årsstämmans bemyndiganden.

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 december 2010 uppgick antalet aktier i bolaget till 76.907.158 st (50.557.158).

Göteborg den 28 februari 2011 / Styrelsen

Ladda ner hela Bokslutskommunikén