Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden 
januari – december 2012.

 

•   Rörelseintäkterna uppgick till 1.618 tkr (1.655 tkr1)

•   Rörelsens kostnader exkl nedskrivningar uppgick till 9.740 tkr (11.185 tkr).

•   Resultat före nedskrivningar uppgick till -8.084 tkr (-9.228 tkr)

•   Nedskrivningar uppgick till 3.070 tkr2 (0 tkr)

•   Årets resultat uppgick till -11.154 tkr (-9.228 tkr)

•   Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,12 kr)

 

Därav för andra halvåret:

 

•   Rörelseintäkterna uppgick till 577 tkr (830tkr1)

•   Rörelsens kostnader exkl nedskrivningar uppgick till 3.954 tkr (5.595 tkr).

•   Resultat före nedskrivningar uppgick till -3.392 tkr (-4.451 tkr)

•   Nedskrivningar uppgick till 3.070 tkr2 (0 tkr)

•   Periodens resultat uppgick till -6.462 tkr (-4.451 tkr)

•   Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,06 kr)

Varav 571 tkr avser extraordinär intäkt i samband med förvärvet av utestående aktier i COT Inc
Nedskrivning lager

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 december 2012 uppgick antalet aktier i Bolaget till 153.814.316 st (76.907.158 st).

Läs mer här