Bokslutskommuniké avseende COT koncernen för perioden januari – december 2011

COT – Clean Oil Technology AB (publ):

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1.655 tkr1 (1.535 tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 11.185 tkr (10.462 tkr)
 • Resultatet uppgick till -9.228 tkr (- 8.979 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,12 kr)

Därav för andra halvåret:

 • Rörelseintäkterna uppgick till 830 tkr (416 tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 5.595 tkr (5.613 tkr).
 • Resultatet uppgick till -4.050 tkr (- 5.411 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,07 kr)

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktier i Bolaget till 76.907.158 st (76.907.158 st).

Verksamhet

Bolaget utvecklar och marknadsför förångningssystem för djuprening av smörj- och hydrauloljor under produktnamnen COT OilProcessor™ och COT OilRefiner™

Sortimentet består av COT OilProcessor™ vilken i första hand säljs till hydraulapplikationer och tre modeller av COT OilRefiner™, 100, 200 och 300 efter storlek. Modell 100 är avsedd för personbilar, 200 för lätta lastbilar och 300 för bussar och tunga lastbilar vilket idag bildar huvudsegmentet för dessa produkter.

Produktprogrammet, erbjuder fordonsmarknaden förångning av flytande föroreningar i kombination med djupfiltrering av partiklar i motorapplikationer och kan även användas inom företagets övriga marknadssegment. COT systemen är patenterade i flera länder och patentsökta i ytterligare ett stort antal länder.

Verksamheten 2011

Under 2011 installerades som planerat ytterligare ett antal COT OilRefiner™ i nära samarbete med fordonstillverkare. Fältproven vad avser förbättrad oljekvalitet har givit de förväntade resultaten.

Emellertid kom det fortsatta utvecklings- och valideringsarbetet under 2011 till stor del att inriktas på att lösa delvis oförutsedda problem orsakade av miljövänliga RME- bränslets aggressiva egenskaper på ingående komponenter. Produkten COT OilRefiner™ har därför uppgraderats och ytterligare förfinats för fordon avsedda för drift på 100% RME.

Årets utvecklingsprojekt och uppgradering av produkten beräknas att ha fördröjt tidigare planerad marknadslansering med 6-12 månader och också förorsakat högre utvecklingskostnader än vad som förutsågs i budgeten.

Resultatet av de åtgärder som genomförts under hösten är positiva och COT har nu på ett ramgångsrikt sätt skapat hållbara produktlösningar även för RME-bränslen. Ytterligare testinstallationer planeras därför nu tillsammans med större OEM och deras slutkunder.

Delrapport har inkommit från valideringen hos en större europeisk tillverkare av bussar och lastbilar med uppmuntrande resultat.

COT har under året tagit fram en MPU (Motor Pump Unit)-lösning för hydraul-applikationer. Med den nya produkten ser vi goda utsikter till en ökad försäljning av inom segmentet Hydraulik.

Andra produktutvecklingsprojekt som har initierats och färdigställts är:

 • Ny PSU (Power Supply Unit) för förbättrad styrning, startström samt felindikering
 • Ny GSM modul till PSU vilken ger möjlighet till uppföljning på distans via SMS fellogg
 • Ny filterinsats som klarar större partikelmängder utan att öka tryckfallet över filtret
 • Filterinsats med integrerade tätningar för enklare service

Marknad

COT fokuserar i första hand marknadsföringen mot internationella tillverkare inom lastbils- och busssegmentet. Marknadsföringsstrategin innebär ett nära samarbete med tillverkarna av produkter inom COT:s marknadssegment, både för OEM-marknaden och eftermarknadsapplikationer:

Vehicles: Bussar, lastbilar och personbilar
Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering, industri & vindkraft
Marine: Lastfartyg, färjor och större fritids båtar/yachter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • COT inviterat till projekt med betydande OEM för utvärdering av COT OilRefiner™ för en ny motorfamilj
 • COT lanserar den nya produktserien COT X00 MPU10 med separat motor/pumpenhet för hydraulikapplikationer. I samband med detta har bolaget på denna produkt från Hüllert Maskin AB tagit sin hittills största enskilda serieorder överstigande 1MSEK

Utsikter för 2012

Baserat på ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete, utförda fälttester och de tekniska framsteg COT har tagit under 2010-2011, bedömer styrelsen att utsikterna för ett allt bredare samarbete med ledande OEM är mycket goda och att utsikterna för att nuvarande fältprov skall leda till en betydande serieorder kommer allt närmare i tiden.

Under 2012 kommer arbetet med att förbereda för serieproduktion att intensifieras samtidigt som vi ser förbättrade avsättningsmöjligheter inom segmentet hydraulapplikationer med vår nya produkt MPU 10.

Miljöpåverkan

COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

Likviditet och löpande drift

Mot bakgrund av att de nödvändiga modifikationer som produkten genomgått under 2011 har försenat det slutliga färdigställande av produkten och därmed produktlanseringen samt behovet av att förbereda bolaget för större serieorder, överväger styrelsen att föreslå årsstämman en nyemission som säkerställer bolagets fortsatta utvecklingsarbete och utbyggnad av leveranskapaciteten.

Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas

Delårsrapport för januari – juni 2012 lämnas den 31 augusti 2012

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2012

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig inför årsstämman

Göteborg den 29 februari 2012
/Styrelsen

1 Varav 571 tkr avser extraordinär intäkt i samband med förvärvet av utestående aktier i COT Inc
Ladda ner hela Bokslutskommunikén