COT tillförs eget kapital för fortsatt expansion

Pressmeddelande

Göteborg 12 juni 2009

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har en riktad nyemission genomförts i COT – Clean Oil Technology AB (publ). Emissionen omfattar 5 000 000 nya aktier i poster om 500 000 aktier till teckningskursen 1 kr/aktie. Av dessa har 2 500 000 aktier tecknats av styrelsens ledamöter och VD. Teckningslikviden var inbetald i sin helhet per den 10 juni 2009.

Vidare har Bolaget under våren 2009 tillförts 450 000 kr genom teckning av nya aktier inom ramen för tidigare genomfört optionsprogram. Nyteckningen omfattar 900 000 aktier till teckningskursen 50 öre/aktie. Registrering pågår.

Likviden för nyemissionen om 4 500 000 aktier under senare delen av 2008 utnyttjades bl a till färdigställande av produktionsutrustning och att bygga en organisatorisk plattform för att möjliggöra expansion av bolaget, dessutom till att via joint venture etablera dotterbolag i USA.

De nu tillförda medlen skall användas för fortsatt marknadsutveckling och tekniska anpassningar av befintlig teknik i samarbete med i första hand fordonstillverkare.

Bolagets verkställande direktör Morgan Ryhman är nöjd: ”Med de affärer vi nu förhandlar är jag övertygad om att COT relativt snart kommer att vara självfinansierat vad gäller den löpande verksamheten. Bolaget förfogar idag över produkter och organisatorisk plattform för att ta bolaget till en lönsam affär men för att bedriva kvalificerat tekniskt samarbete i OEM-ledet skapas nu samarbeten med industriella partners med internationella marknads­kanaler och finansiella muskler.”

För mer information kontakta info@cot.se

Styrelsen

Ladda hem