Delårsrapport 2012

Delårsrapport avseende COT-koncernen för perioden 
2012-01-01 – 2012-06-30.

 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1.041 tkr (825 tkr)
 • Resultatet uppgick till -4.692 tkr (- 4.777 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,06 kr)

 

Rörelsens intäkter ökade under första halvåret 2012 och uppgick till 1.041 tkr (825 tkr) medan resultatet stannade vid -4.692 tkr (-4.777 tkr) vilket är i paritet med föregående år. Kostnaderna under perioden uppgick till 5.785 tkr (5.590 tkr).

 

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 30 juni 2012 uppgick antalet registrerade aktier i bolaget till 76.907.158 (76.907.158). Registrering av den nyligen genomförda nyemissionen pågår.

 

Marknad

COT:s marknadsföringsstrategi innebär ett nära samarbete med tillverkare av produkter inom COT:s tre marknadssegment – både för OEM-marknaden och eftermarknadsapplikationer.

 

COT:s affärsidé

 • COT skall vara marknadsledande i patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift
 • COT skall bidra till att bolagets affärspartners kan tillverka produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och god ekonomi
 • COT skall bidra till morgondagens hållbara samhälle

 

COT:s tre marknadssegment

 • Vehicles: Bussar, lastbilar och personbilar
 • Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering, industri och vindkraft
 • Marine: Lastfartyg, färjor och större fritidsbåtar/yachter

 

Väsentliga händelser under första halvåret

 • COT lanserar den nya produktserien COT OilRefiner™ Hydraulic med separat motor/pumpenhet för hydraulikapplikationer. I samband med detta har bolaget på denna produkt från Hüllert Maskin AB tagit sin hittills största enskilda serieorder överstigande 1 miljon kronor varav merparten levererats per den 30 juni.

 

 • COT erhöll i juni, efter omfattande utvärdering i konkurrens med enklare filterlösningar, den första serie ordern till Liebherr Cranes på Irland. Första leverans genomfördes sista veckan i juni. Applikationen är COT Oil Refiner™ för motorinstallation.

 

 • Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ) har efter beslut på ordinarie årsstämma under maj/juni genomfört en företrädesemission genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget, netto efter emissionskostnader, ca 14,5 Mkr.

 

Utsikter för 2012

Baserat på ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete, utförda fälttester och de tekniska framsteg COT har tagit under 2010-2011, bedömer styrelsen att utsikterna för ett allt bredare samarbete med ledande OEM är mycket goda och att utsikterna för att nuvarande fältprov skall leda till en betydande serieorder kommer allt närmare i tiden. Bolaget inriktar marknadsföringen främst mot internationella tillverkare inom lastbils- och bussegmentet och kommer i linje med detta arbete att under september delta med egen monter på den

internationella mässan IAA i Hannover för tunga fordon. Under 2012 kommer arbetet med att förbereda för serieproduktion att intensifieras samtidigt som vi ser förbättrade avsättningsmöjligheter inom segmentet hydraulapplikationer med vår nya produkt COT OilRefiner™ Hydraulic.

 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

 

Likviditet och löpande drift

Koncernens banktillgodohavande uppgick per den 30 juni till ca. 1.6 Mkr. De medel som ovan redovisats från nyemissionen säkerställer den löpande driften på medellång till lång sikt. Den ekonomiska rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är bokslutskommuniké avseende 2012 vilken lämnas den 28 februari 2013.

 

Göteborg den 31 augusti 2012

Styrelsen

Ladda hem som PDF