Delårsrapport 2013

COT – Clean Oil Technology AB (publ): 

Delårsrapport avseende COT-koncernen för perioden 2013-01-01 – 2013-06-30.

  • Rörelseintäkterna uppgick till 414 tkr (1.041 tkr)
  • Resultatet uppgick till -3.512 tkr (- 4.692 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,06 kr)

 

Rörelsens intäkter under första halvåret 2013 uppgick till 414 tkr (1.041 tkr) medan resultatet stannade vid -3.512 tkr (-4.692 tkr). Kostnaderna under perioden uppgick till 4.017 tkr (5.785 tkr).

 

Kostnadsbesparingsåtgärder som genomförts under senare delen av 2012 och första halvåret 2013 börjar ge resultat och kommer att slå igenom fullt ut under andra halvåret.

 

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 30 juni 2013 uppgick antalet registrerade aktier i bolaget till 153.814.316 (76.907.158).

Marknad 

COT:s marknadsföringsstrategi innebär ett nära samarbete med tillverkare av produkter inom bolagets huvudsegment; Bussar och Lastbilar. Detta både för OEM-marknaden och eftermarknadsapplikationer.

COT:s affärsidé 

  • COT skall vara marknadsledande i patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift
  • COT skall bidra till att bolagets affärspartners kan tillverka produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och god ekonomi
  • COT skall bidra till morgondagens hållbara samhälle

COT:s tre marknadssegment 

Vehicles: Bussar, lastbilar och personbilar

Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering, industri och vindkraft

Marine: Lastfartyg, färjor och större fritidsbåtar/yachter

Väsentliga händelser under första halvåret 

  • Provflotta om 20-talet fordon installerad med senaste teknik. Uppföljning sker löpande tillsammans med OEM.

Utsikter för 2013 

Baserat på ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete, utförda och pågående fälttester och de tekniska framsteg COT har gjort under senare år, bedömer styrelsen att det vid ett positivt utfall av pågående tester finns goda utsikter för ett bredare samarbete med ledande OEM. Bolaget inriktar för närvarande verksamheten mot ett fåtal internationella lastbils- och busstillverkare.

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

Likviditet och löpande drift 

Koncernens kassabehållning uppgick per den 30 juni till ca 9,7 Mkr. Tillgängliga medel tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar beräknas säkerställa den löpande driften i ca 2 år.

 

Den ekonomiska rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är bokslutskommuniké avseende 2013 vilken lämnas den 28 februari 2014.

 

Göteborg den 30 augusti 2013

Styrelsen


Ladda hem som pdf