Delårsrapport 2014

COT – Clean Oil Technology AB (publ):

Delårsrapport avseende COT-koncernen för perioden 2014-01-01 – 2014-06-30.

• Rörelseintäkterna uppgick till 42 tkr (159 tkr) 
• Resultatet uppgick till -2.393 tkr (- 3.479 tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,02 kr)

Bolagets aktie är sedan 1 april 2014 noterad på Alternativa Aktiemarknaden.

Bolagets Aktiekapital nedsattes 12 juni 2014 till 1 538 143 kronor (15 381 432)

Den 1 juli 2014 genomfördes en sammanslagning av aktier kursen 1:100 vilket innebär att antalet aktier i bolaget uppgår till 1 538 143 (153.814.316).


Utsikter för hösten 2014

Pågående tester påvisar en signifikant förbättring av oljan vid användning av COT Oil Refiner. Arbetet under hösten kommer dels att inriktas på förnyade fordonstester med den nya versionen av produkten men också arbete med att säkerställa den mekaniska funktionen för att undvika risken för haverier. Under senare delen av året är planen att i nära samarbete med OEM-företag verifiera produktens positiva egenskaper för att starta kommersiell lansering våren 2015.

Bolaget inriktar för närvarande verksamheten mot ett fåtal internationella tillverkare inom lastbils och buss segmentet.
 

Likviditet och löpande drift

Koncernens likviditet uppgick per den 30 juni till ca: 3,9 Mkr. Tillgängliga medel tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar beräknas säkerställa den löpande driften i ca: 1 år.

Den ekonomiska rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är bokslutskommuniké avseende 2014 vilken lämnas den 27 februari 2015.

Magnus Lindstam
VD
Ladda hem som PDF