Delårsrapport avseende COT-koncernen för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30.

Delårsrapport avseende COT-koncernen för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30.

· Rörelseintäkterna uppgick till 769 tkr (1.119 tkr)
· Resultatet uppgick till -4.777 tkr (-3.568 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,06 kr)

Rörelsens intäkter sjönk under första halvåret 2011 till 769 tkr (1.119 tkr). Periodens kostnader uppgick till 5.375 tkr (4.849 tkr). Kostnadsökningen består huvudsakligen av kostnader för produktanpassning och den planerade organisationsutvecklingen. Resultatet stannade vid -4.777 tkr (-3.568 tkr).

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF.

Per den 30 juni 2011 uppgick antalet registrerade aktier i bolaget till 76.907.158 (56.282.158).

Marknad
COT:s marknadsföringsstrategi innebär ett nära samarbete med tillverkare av produkter inom COT:s tre marknadssegment – både för OEM-marknaden och eftermarknadsapplikationer. Arbetet med utbyggnad av distributionsnätet pågår parallellt.

COT:s affärsidé
· COT skall vara marknadsledande i patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift
· COT skall bidra till att bolagets affärspartners kan tillverka produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och god ekonomi
· COT skall bidra till morgondagens hållbara samhälle

COT:s tre marknadssegment
· Vehicles: Bussar, lastbilar och personbilar
· Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering, industri och vindkraft
· Marine: Lastfartyg, färjor och större fritidsbåtar/yachter

Väsentliga händelser under första halvåret
· Bolaget öppnade i januari försäljningskontor i Tyskland för på plats bearbeta den tyska OEM fordonsindustrin.
· I samband med att bearbetningen i USA nu kommer att följa samma strategi som COT i Europa har Chuck Kleinhagen tillträtt som VD för COT Inc. Inriktningen är direktförsäljning gentemot OEM-ledet. Chuck har bred erfarenhet från OEM-industrin och har bland annat innehaft positionen som COO för Haldex största affärsområde, Breaks och Head of Technology – Haldex Group tom 2010.
· En större order till vår distributör Arimtek i Turkiet har levererats under juni månad.
· Organisationen har ytterligare förstärkts på både produktions- och marknadssidan.

Utsikter för 2011
De första direktleveranserna till fordonsindustrin effektuerades under 2010. Under hösten 2010/ våren 2011 inriktades arbetet på att i förstahand noggrant följa utfallet av pågående valideringar. COT arbetar tillsammans med OEM och följer noga alla resultat från våra valideringsprocesser. Produktförbättringar införs löpande och utsikterna för ett slutgodkännande under året från minst en OEM-tillverkare är inom räckhåll.

Utfallet i valideringen av industrimotorer för dieseldrift visar fortsatt goda resultat. COT ligger nu nära ett slutbesked för ett bredare införande hos den första OEM-kunden. Målsättningen att i första skedet dubblera serviceintervallerna hos denna kund ser mycket lovande ut. Beslut väntas under hösten medan omsättningsökningen under 2011 baserat på ovanstående blir marginell. Marknaden för dieseldrivna fordon är den klart dominerande inom segmentet bussar och lastbilar och COT har under lång tid sökt ett genombrott på denna marknad.

Vi känner oss trygga i att vi idag har en fungerande grundprodukt medan teknik- och applikationsutveckling mot nya biobränslen kommer att vara en ständig process i bolaget. RME, biogas etc. ställer nya krav på både grundmotor och komponenter för att klara normala driftstider och kostnader. Det är därför viktigt att denna applikationsutveckling sker genom ett nära samarbete mellan kunderna, bolagets personal och externa utvecklingsresurser.

Erfarenheterna från samarbetet och våra första direktleveranser till OEM är idag goda även om det med ökande volymer och noggranna valideringsuppföljningar även innebär ett ökat antal garanti- och förbättringsåtaganden. COT OR för fordon avsedda för drift på 100% RME behöver ytterligare förfinas för att klara de speciella förhållanden som detta bränsle skapar. En variant av COT OR som klarar dessa betingelser är under framtagande och beräknas vara klar om ca 6 månader.

Förutom teknikutveckling och organisation av försäljningsarbetet kommer bolaget som tidigare nämnts att vid kommande expansion behöva utöka sin organisation. Att få rätt struktur på organisationen och rätt besättning av personal är av mycket hög prioritet. Detta arbete måste dock ske utifrån företagets ekonomiska resurser med beaktande av marknadstillväxten.

Genom de resultat bolaget på kort tid nått hos OEM-kunder på hemmamarknaden, och de långa ledtider vi kan förvänta oss från denna marknad, har styrelsen beslutat att under 2011 utöka bearbetningen av ett antal strategiskt viktiga internationella fordonskunder. Bolaget inriktar marknadsföringen främst mot internationella tillverkare inom lastbils- och buss segmentet.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

Likviditet och löpande drift
Koncernens likviditet uppgick per den 30 juni till ca 12,0 Mkr.

Med den kunskap vi idag har beträffande bolagets marknadsposition och utfall i pågående valideringsprocesser, bedömer styrelsen att bolagets behov av likvida medel för att nå positivt rörelseresultat är tillgodosett.

Den ekonomiska rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är bokslutskommuniké avseende 2011 vilken lämnas den 29 februari 2012.

Göteborg den 31 augusti 2011

Styrelsen

Ladda hem