Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ) den 12 maj 2014

Aktieägarna i COT – Clean Oil Technology AB (publ), 556598-5362, kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2014 kl. 13.00 på Lindholmen konferenscenter, Lindholmspiren 5 i Göteborg.

Anmälan
För att äga rätt att delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2014 samt dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 6 maj 2014 kl. 12.00.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall anmäla sig skriftligen till COT AB (publ) under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 128, 334 22 Anderstorp, alternativt e-post info@cot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 6 maj 2013 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning

 

1)      Stämmans öppnande

2)      Val av ordförande till stämman

3)      Upprättande och godkännande av röstlängd

4)       Godkännande av dagordning

5)       Val av en eller två justeringsmän

6)       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)       VD har ordet
-Sammanfattning av år 2013
-Viktiga händelser 2014 och framtidsutsikter

8)      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

a)      Beslut
om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)      om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör                                           

9)      Framläggande och behandling av kontrollbalansräkning

10)  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

11)  Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna

12)  Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

13)  Beslut om antagande av ny bolagsordning

14)  Beslut om minskning av aktiekapitalet

15)  Beslut om sammanläggning (sk omvänd split) av aktier

16)  Beslut om bemyndigande för styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av stämmobesluten hos Bolagsverket.

17)  Övriga frågor

18)  Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut:

 

10. Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju, styrelsens ordförande inräknad.

 

11. Styrelsearvoden

Valberedningens förslag kommer att presenteras innan stämman.

 

12. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Claes Kinell, Björn Algkvist, Kjell ac Bergström, Freddie Linder, Alf Almqvist, Göran Gummesson och Morgan Ryman. Vidare föreslås Göran Gummesson som styrelsens ordförande.

 

13. – 14. Bolagsordning, minskning av aktiekapitalet

Bolaget aktiekapital kommer enligt styrelsens prognos att vara till hälften förbrukat under utgången av mars början av april till följd av förluster. För att undvika en likvidationssituation föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital minskas från nuvarande 15 381 431 kr till 1 538 143,10 kr för täckning av förlust samt utan indragning av aktier, jml Aktiebolagslagen kap 20 §§ 1 - 2. Ändring av bolagsordningens bestämmelser om intervallet för aktiekapitalet är nödvändig för beslutet om minskning av aktiekapitalet.

 

15. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att sammanläggning av bolagets aktier sker.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11, samt 13-15 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från den 30 april 2014.

 

Göteborg i april 2014
Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Läs mer här