Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT – Clean Oil Technology AB (publ), 556598-5362, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 13.00 på Volvo Museum, Arendal Skans, Göteborg.

Anmälan 
För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 6 maj 2011 kl. 12.00.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall anmäla sig skriftligen till COT AB (publ) under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Bror Nilssons gata 4 , 417 55 Göteborg, alternativt per fax 031-47 29 71 eller e-post info@cot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 5 maj 2011 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
- Sammanfattning av år 2010
- Viktiga händelser 2011 och framtidsutsikter
8. Presentation av Martin Spjern, marknadschef Volvo Bussar Norden
- Så möter Volvo Bussar nya kundkrav avseende optimerad driftsekonomi
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast torsdagen den 28 april 2011.

Göteborg i april 2011
Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Ladda hem