Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT – Clean Oil Technology AB (publ), 556598-5362, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2010 kl. 13.00 på Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersplatsen 1.

Anmälan 
För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 juni 2010, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 24 juni 2010 kl. 12.00.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall anmäla sig skriftligen till COT under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Bror Nilssons gata 5, 417 55 Göteborg, alternativt per fax 031–47 29 71 eller e-mail info@cot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktie-ägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 23 juni 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
    – Sammanfattning av år 2009
    – Framtida motorteknik & förnyelsebara bränslen presenteras av Kjell ac Bergström, VD Saab Automobile Powertrain
    – Viktiga händelser 2010 och framtidsutsikter
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut 
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
12. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
13. Förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier. Styrelsen skall därvid beakta aktieägares företrädesrätt. Betal­ning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet skall omfatta en ökning av aktiekapitalet med högst 2.000.000 kronor genom emission av högst 20.000.000 nya stamaktier
14. Förslag till beslut om bemyndigande för Styrelsen att göra de ändringar som kan föranledas av registreringar hos Bolagsverket avseende på bolagsstämman fattade beslut
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.cot.se) senast onsdagen den 16 juni 2010.

Göteborg i maj 2010
Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Ladda hem