Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT – Clean Oil Technology AB (publ), 556598-5362, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2009 kl. 13.00 i Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg.

Anmälan 

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 19 juni 2009, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 22 juni 2009 kl. 12.00.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall anmäla sig skriftligen till bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 8077, 402 78 Göteborg. Alternativt per fax 031-47 29 71 eller e-post info@cot.se Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, sk rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 19 juni 2009 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD har ordet.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.

12. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

13. Förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet skall omfatta en ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom emission av högst 10.000.000 nya stamaktier

14. Förslag till beslut om bemyndigande för Styrelsen att göra de ändringar som kan föranledas av registreringar hos Bolagsverket avseende på bolagsstämman fattade beslut

15. Övriga frågor

16. Stämmans avslutande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.cot.se) senast fredagen den 12 juni 2009.


Göteborg i maj 2009
Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Ladda hem