Kallelse till årsstämma i COT den 15 maj 2013

Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT – Clean Oil Technology AB (publ), 556598-5362, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2013 kl. 13.00 på Lindholmen konferenscenter, Lindholmspiren 5 i Göteborg.

Anmälan 
För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2013 samt dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 9 maj 2013 kl. 12.00.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall anmäla sig skriftligen till COT AB (publ) under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Bror Nilssons gata 4, 417 55 Göteborg, alternativt per fax 031-47 29 71 eller e-post info@cot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 9 maj 2013 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning


1. Stämmans öppnande


2. Val av ordförande till stämman


3. Upprättande och godkännande av röstlängd


4. Godkännande av dagordning


5. Val av en eller två justeringsmän


6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


7. VD har ordet


- Sammanfattning av år 2012

- Viktiga händelser 2013 och framtidsutsikter


8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör                                            

 

10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen


11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna


12. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

 

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut:

 

12. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

 

Valberedningen föreslår omval av Claes Kinell, Björn Algkvist, Kjell ac Bergström, Freddie Linder, Alf Almqvist och Göran Gummesson samt nyval av Morgan Ryman. Vidare föreslås Göran Gummesson som styrelsens ordförande.

 

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast den 30 april 2013.

 

 

Göteborg i april 2013
Styrelsen i COT – Clean Oil Technology AB (publ)