Kommuniké från ordinarie årsstämma 2009 i COT – Clean Oil Technology AB (publ).

Pressmeddelande

Göteborg 29 juni 2009

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 26 juni på Lindholmen Science Park i Göteborg. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag samt referat från Morgan Ryhmans redogörelse under punkten VD har ordet.

Stämman beslutade:

• Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2008,

• Att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2008,

• Att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2008,

• Att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 240 000 kronor, att fördelas med 40 000 kronor till ordinarie ledamot och med 80 000 kronor till styrelsens ordförande,

• Att till revisionsbolag välja Öhrlings Price Waterhouse Cooper,

• Att arvode till revisorerna skall utgå efter löpande räkning,

• Att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma välja Alf Almqvist (omval), Nils Eriksson (omval), Anders Hedberg (omval), Niklas Johansson (omval) och Magnus Widell (omval) samt att till suppleant välja Andreas Almqvist (omval),

• Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier. Beslutet ger styrelsen rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet godkändes enligt förslag, dock med tillägget att styrelseledamot (eller styrelseledamots närstående) som deltar i riktad emission teckna aktier till 5 % högre kurs än övriga deltagare. Betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet omfattar en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom emission av högst 10 000 000 nya stamaktier,

• Att bemyndiga styrelsen att göra de ändringar som kan föranledas av registreringar hos Bolags­verket avseende på bolagsstämman fattade beslut.

VD har ordet:

Under punkten VD har ordet redogjorde Morgan Ryhman för verksamheten sedan ordinarie årsstämma 2008 samt strategisk inriktning och visioner för de kommande åren.

2008/09 i sammandrag:

• Produktionsutrustning för den nya produktlinjen Oil Refiner System™ färdigställdes under hösten 2008

• Stärkt marknadsorganisation i Sverige jan 2009

• Nytt dotterbolag och organisation i USA mars 2009 (läs mer nedan)

• Första leverans av COT Oil Refiner System™ i mars 2009

• AVL validering av COT Oil Refiner System™ mars 2009

• Deltagande i Cleantech Forum, Köpenhamn i april 2009

• Ny brand tonality och hemsida april 2009

Kontakter etablerade med flera OEM bil och lastbilstillverkare. Utprovning pågår i samarbete med flera av dessa

USA:

Clean Oil Technology, Inc etablerades under första kvartalet som ansvarigt dotterbolag för distri­bution och marknadsföring i USA. Bolaget ägs till ca 70 % av COT – Clean Oil Technology AB (publ) och till resterande del av ledning och styrelse på plats. COT Inc är baserat i Chicago och samarbetar med tidigare etablerade distributionspartners runt om i USA. VD Paul McCue har redan under första kvartalet etablerat tunga kontakter med såväl privata som offentliga besluts- fattare och fordonsägare. De politiska kraven på ett grönare USA har skärpts väsentligt med Obama-administrationen samtidigt som stigande oljepriser gynnar COT:s teknik ytterligare.

Strategisk kursändring:

COT:s huvudfokus skall vara som partner direkt till tillverkare – ett kompetensföretag och funktionslösare snarare än komponentleverantör. Denna strategi gäller i synnerhet på den europeiska marknaden – i USA bedöms enskilda åkerier och fordonsägare ha större vilja och möjlighet att själva montera utrustningen.

COT måste för att närma sig fordonstillverkare alliera sig med stora s k tier-1-leverantörer och på det viset möta fordonsindustrins krav på färre och större leverantörer. Bolaget söker alltså partner­skap med kvalificerade underleverantörer. COT skall genom stark expansion utvecklas till en av de ledande leverantörerna inom kontinuerlig oljerening med bypass-teknik i fordon, samt en betydande leverantör inom oljerening på vindkraftsområdet.

COT fokuserar på tre affärsområden:

• Vehicles: Personbilar, lastbilar och bussar

• Heavy Duty: Entreprenad- och skogsmaskiner, containerhantering, industri samt vindkraft där bolagets teknik väckt stort intresse

• Marine: Fartyg och oljeplattformar

Framtiden:

Omsättningen 2009 förväntas uppgå till ett par miljoner kronor. Bredare genombrott på mark­naden beräknas till 2010 med förväntad omsättning på ca 15 MSEK och positivt resultat. Denna utveckling förutsätter att pågående samarbeten med fordonstillverkare resulterar i serieorder under 2010 och framåt.

I den nyligen antagna affärsplanen anges visionen att COT år 2014 omsätter 200 MSEK med god lönsamhet, främst från försäljning i Norden och USA. Strategin för att uppfylla visionen innehåller bland annat:

• Stark integrering med kundernas utvecklingsavdelningar

• Strategiska partners för komponentleveranser

• Projektspecifika systemlösningar

• Fokus på patent och mönsterskydd av innovationer

• Kundupplevelse av COT som kompetensföretag och mervärdespartner

För att möjliggöra affärsplanens höga tillväxtmål kommer sannolikt ytterligare kapital att krävas. Främst för att finansiera applikationsdesign för OEM-kunder och marknadssatsningar. I övrigt har COT alla förutsättningar för en positiv utveckling – t ex färdigutvecklad teknik, upparbetade kontakter i OEM-ledet och stark industriell kompetens i både den svenska och den amerikanska verksamheten.

 

För mer information kontakta info@cot.se

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på Nordic MTF sedan 2004. Läs mer om COT på www.cot.se

Ladda hem