Kommuniké från ordinarie årsstämma 2014

Pressmeddelande

Göteborg den 12 maj 2014

Kommuniké från ordinarie årsstämma 2014

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 12 maj 2014 på Lindholmen konferenscenter i Göteborg. Till stämmans ordförande valdes Niclas Carling. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag samt referat från punkten VD har ordet.

Stämman beslutade:

 • Att fastställa resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2013;
 • Att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2013;
 • Att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2013;
 • Att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 390.000 kronor, att fördelas med 40.000 kronor till ordinarie ledamot och med 150.000 kronor till styrelsens ordförande;
 • Att arvode till revisorer skall utgå efter löpande räkning;
 • Att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma omvälja Claes Kinell, Björn Algkvist, Kjell ac Bergström, Freddie Linder, Alf Almqvist, Göran Gummesson och Morgan Ryhman. Till styrelsens ordförande valdes Göran Gummesson;
 • Att, mot bakgrund av att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat enligt upprättad kontrollbalansräkning, bolagets drift skall fortsätta;
 • Att täcka ackumulerade förluster genom sänkning av bolagets aktiekapital från 15.381.431 kr till 1.538.143:10 kr;
 • Att genomföra en s k omvänd split (100:1);
 • Att ändra bolagsordningens bestämmelser om intervall för aktiekapitalet respektive antalet aktier, samt att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av stämmobesluten hos Bolagsverket.

VD har ordet:

Magnus Lindstam redogjorde för väsentliga händelser under 2013 och efter räkenskapsårets utgång:

 • Styrelsen beslutade under 2013 att avnotera COT-aktien från NGM/MTF från och med 31 mars 2014. Aktien handlas från och med 1 april 2014 på Alternativa Marknaden. I och med detta minskar bolagets kostnader. Dessutom är bolaget friare i sin informationsgivning till aktieägarna
 • Bolagets verksamhet och bemanning har anpassats för ett lägre kostnadsläge och full fokusering på teknisk utveckling och validering
 • Styrelsen kommer med stor sannolikhet att kalla till extra bolagsstämma för framtida finansiering, under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma
Läs mer här