Kommuniké från ordinarie årsstämma 2015

Göteborg den 8 april 2015


Kommuniké från ordinarie årsstämma

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 8 april 2015 på Lindholmen konferenscenter i Göteborg. Till stämmans ordförande valdes Göran Gummeson. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag samt referat från punkten VD har ordet.

Stämman beslutade:
 • Att fastställa resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014;
 • Att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2014;
 • Att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2014;
 • Att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande. Till övriga ledamöter skall 0 kronor utgå;
 • Att arvode till revisorer skall utgå efter löpande räkning;
 • Att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma omvälja Claes Kinell, Björn Algkvist, Kjell ac Bergström, Freddie Linder, Alf Almqvist, Göran Gummeson och Morgan Ryhman. Till styrelsens ordförande valdes Göran Gummeson;
 • Att genomföra en nyemission av högst 3.076.286 aktier a’ 1 krona, i enlighet med styrelsens förslag. Emissionslikviden bedöms tillräcklig för fortsatt drift under ca 18 månader. Emissionen sker med företrädesrätt till befintliga aktieägare, i relation till det antal aktier de förut äger. 1 aktie ger rätt till teckning av 2 nya aktier;
 • Att godkänna det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet om 600.000 aktier, som vid framgång kompenserar de medarbetare och styrelseledamöter som idag avstår ersättning för det löpande arbetet med bolaget;
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om ytterligare emission av aktier, antingen kontant, genom kvittning, eller genom apport, utan företrädesrätt för de nuvarande aktieägarna, motsvarande maximalt 1.000.000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 1.000.000 kronor;
 • Att genomföra de förändringar av bolagsordningen som föranleds av besluten om nyemission respektive optionsprogram, i enlighet med information i kallelsen. Samt att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av stämmobesluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

VD har ordet:
Magnus Lindstam redogjorde för väsentliga händelser under 2014 och efter räkenskapsårets utgång:
 • COT-aktien avnoterades från NGM/MTF från och med 31 mars 2014. Aktien handlas från och med 1 april 2014 på Alternativa Marknaden.
 • Bolaget upprättade kontrollbalansräkning 30 mars 2014. Som en följd av detta beslutade årsstämman 2014 att skriva ned aktiekapitalet från 15.381 tkr till 1.538 tkr samt att genomföra en omvänd split till kursen 100:1. En andra kontrollbalansräkning 30 november 2014 bekräftade att aktiekapitalet är intakt.
 • Bolaget lägger under våren all kraft på att:
  • I riggtester verifiera bolagets produkts förmåga att ta bort skadliga utspädningar under olika driftsförutsättningar (i första hand för hydrauloljor)
  • Säkerställa produkten för fälttester för hydrauloljor.
  • Färdigställa en modell som även klarar av de aggressiva RME-kolvätena för att återuppta fälttesterna på fordon som kör på biodiesel.
  • Söka partners inom respektive segment och geografisk marknad för att ta en genväg till en snabbare marknadsintroduktion.
  • Arbeta för en än närmare kundrelation för utveckling av Oil Refiner för olika produktapplikationer.
 • Trots att bolagets verksamhet och bemanning har anpassats för ett lägre kostnadsläge, har operativa resurser tillförts. Verksamheten är fokuserad på utvecklingsarbete av befintlig produkt Oil Refiner, men också en anpassning för hydraulikmarknaden. För den sistnämnda produkten finns det goda utsikter för en kommersialisering redan under 2015, alternativt tidigt 2016.

För ytterligare information om bolaget och dess produkter hänvisas till www.cot.se.
Ladda ner som PDF