Kommuniké från ordinarie årsstämma.

Pressmeddelande

Göteborg den 12 maj 2011

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 12 maj 2011 på Volvo Museum i Göteborg. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag, kortfattad presentation av nyvalda styrelseledamöter samt referat från punkten VD har ordet. Till stämmans ordförande valdes Niclas Carling.

Stämman beslutade:
· Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2010;

· Att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2010;

· Att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2010;

· Att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 390.000 kronor, att fördelas med 40.000 kronor till ordinarie ledamot, förutom VD för vilken inget arvode utgår, och med 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt 20.000 kronor till suppleanter;

· Att arvode till revisorer skall utgå efter löpande räkning;

· Att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma välja Andreas Almqvist (omval), Kenneth Bergman (omval), Anders Hedberg (omval), Magnus Lindstam (nyval), Björn Algkvist (nyval), Claes Kinell (nyval) och Morgan Ryhman (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Magnus Lindstam och till suppleanter valdes Nils Eriksson och Alf Almqvist.

Presentation av nyvalda styrelseledamöter:
Magnus Lindstam (f 1953) som valdes till styrelsens ordförande, har gedigen industriell erfarenhet och har bland annat varit VD för Lindéngruppen AB samt AB Wilh Becker.

Björn Algkvist (f 1959) driver bl a investmentbolaget Fibonacci Growth Capital och är aktiv i ett tiotal olika bolag. Han har tidigare grundat och drivit IT bolaget Intentia.

Claes Kinell (f 1952) är en aktiv investerare. Övriga uppdrag inkluderar bland annat Collector AB, StayAt AB, Kungssundet Fastighets AB, Pluggit GMBH, Unisport AB och PGA National.

Morgan Ryhman (f 1960) är VD i COT – Clean Oil Technology AB (publ) och har lång erfarenhet inom leverantörsledet till den globala fordonsindustrin, bland annat som vice VD i ABA Group.

VD har ordet:
Morgan Ryhman redogjorde för väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Huvudpunkterna var:

· COT har förstärkt sin närvaro på den viktiga tyska marknaden med ett nyöppnat försäljningskontor i Mainz

· Chuck Kleinhagen efterträdde Paul McCue som VD i det amerikanska dotterbolaget Clean Oil Technology Inc. Då bolagets strategi för marknadsbearbetning i större utsträckning kommer att likna moderbolagets bedöms Chuck Kleinhagens bakgrund som affärsområdeschef och Head of Technology inom Haldex Group vara mycket lämplig

· Under 2010 har COT:s försäljning ökat väsentligt och bolagets kassaflöde stärkts. Tillsammans med de emissioner som genomfördes under sista kvartalet 2009, förväntas COT:s behov av likvida medel för att nå positivt rörelseresultat nu vara tillgodosett

· En ny tjänst på produktionsenheten i Anderstorp har tillsatts med syfte att stärka upp lager och leveranser

· Volvo Truck Shop Europe etableras som ny kund till COT i mars 2011

· Uppföljning av internationella kontakter från IAA-mässan i Hannover har resulterat i beslut om provorder för två olika OEM-tillverkare i Tyskland

· Inledningen av 2011 har varit mycket lovande med en försäljning överstigande SEK 300.000 (SEK 75.000 Q1 2010)

Presentation, Martin Spjern, Volvo Bussar Sverige:
Martin Spjern från Volvo Bussar Sverige presenterade Volvo Bussars verksamhet i allmänhet och arbetet med framtidens bussmodeller i synnerhet. Fokus för framtiden kommer tydligt att ligga på mer miljövänliga produkter avseende både utsläpp och total miljöpåverkan kopplat till ökade kundkrav. Volvo Bussar har aktivt testat COT:s produkter sedan 2009. Resultaten har varit mycket övertygande och man kan se en klar förbättring av oljekvalitén genom att använda COT:s system för oljerening. Detta ger en relativt kort ”pay off-tid” för Volvos slutkunder vilket gör att en affär är enkel att räkna hem även i det korta perspektivet. Sammantaget menar Martin Spjern att COT:s produkter klart optimerar fordonens oljesystem vilket tydligt bidragit till att förlänga bussflottornas serviceintervall och ökar motorernas livslängd.


Ladda hem