Kommuniké från ordinarie årsstämma

Göteborg den 15 maj 2012

 

Kommuniké från ordinarie årsstämma

 

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 15 maj 2012 på Volvohallen Konferenscenter i Göteborg. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag samt referat från punkten VD har ordet. Till stämmans ordförande valdes Niclas Carling.

 

Stämman beslutade:

 • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2011;
 • Att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2011;
 • Att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2011;
 • Att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 350 000 kronor, att fördelas med 40 000 kronor till ordinarie ledamot och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande;
 • Att arvode till revisorer skall utgå efter löpande räkning;
 • Att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma välja de nya ledamöterna Kjell ac Bergström (f d VD för Saab Powertrain), Freddie Linder (f d Marknadsdirektör för Preem i Sverige, m fl ledande befattningar inom oljebranschen) och Göran Gummesson (f d VD för AB Volvo Penta). Ledamöterna Claes Kinell och Björn Algkvist omvaldes. Tidigare styrelsesuppleanten Alf Almqvist valdes som ordinarie ledamot. Till styrelseordförande valdes Göran Gummesson;
 • Att anta styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med följande tillägg: a) att styrelsen bemyndigas att, om den så bedömer nödvändigt, förlänga teckningstiden, samt b) att subsidiär teckningsrätt skall äga företräde framför emissionsgarants teckningsrätt;
 • Att anta styrelsens förslag om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner;
 • Att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier samt bestämmelser avseende kallelse till bolagsstämman. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga vid registrering av besluten.

 

VD har ordet:

Morgan Ryhman redogjorde för marknad och produkter samt för väsentliga händelser under 2011 liksom efter räkenskapsårets utgång. Huvudpunkterna, som också kommunicerats i tidigare pressmeddelanden och ekonomisk rapportering, var:

 • COT har inbjudits av betydande OEM-tillverkare till projekt för utvärdering av COT OilRefiner™ för en ny motorfamilj.
 • COT lanserar den nya produktserien COT OilRefiner™ Hydraulic med separat motor/pumpenhet för hydraulapplikationer. I samband med detta har bolaget på denna produkt från Hüllert Maskin AB tagit sin hittills största enskilda serieorder överstigande 1MSEK.
 • De nödvändiga modifikationer som produkten genomgick under 2011 försenade det slutliga färdigställandet av produkten och därmed produktlanseringen.
 • Baserat på ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete, utförda fälttester och de tekniska framsteg COT har tagit under 2010 – 2011, bedömer ledningen att utsikterna för ett allt bredare samarbete med ledande OEM är mycket goda och att utsikterna för att nuvarande fältprov skall leda till en betydande serieorder kommer allt närmare i tiden.
 • Under 2012 kommer arbetet med att förbereda för serieproduktion att intensifieras samtidigt som ledningen ser förbättrade avsättningsmöjligheter inom segmentet hydraulapplikationer med bolagets nya produkt.

 

/ Styrelsen

Ladda ned (pdf)