Det är inte underhåll. Det är en lösning.

Rena industriolja från vatten
utan driftstopp

Underhåll är ett dyrt plåster

Varje år slängs tusentals liter industriolja på grund av partikel- och vattenföroreningar. Olja som fortfarande vore funktionsduglig
om den hållits ren.

Destruering av olja, filter och annat förbrukningsmaterial är dyrt både för ekonomin och för miljön.

Att bara byta ut oljan löser inte problemet. Oavsett källan till kontamineringen så är det nödvändigt att oljan hålls ren — kontinuerligt.

Vatten i olja skapar partiklar

Vatten skapar erosion och en ökad mängd partiklar i oljan. Partiklarna orsakar skador på maskineri och komponenter. Oljans smörjförmåga försämras eftersom oljan binder mer vatten och möjliggör därmed ytterligare vatteninträngning genom ökat slitage.

Vatten i olja är skadligt för både oljan och applikationen den används i. Vattnet skapar oxidering vilket bidrar till problem med så kallad varnish.

Vatten i olja orsakar även korrosion som genererar partiklar och medför ökad förslitning på komponenter. Dessutom åldras oljan i förtid.

Det blir en ond cirkel.

Dålig kvalitet på olja resulterar i upp till 30% sämre produktivitet. Resultatet är enorma kostnader i form av oplanerade driftstopp men även kostnader för oljebyten och maskindelar. Ovanpå det läggs kostnader för att destruera otjänlig olja. Olja som skulle kunnat användas mycket längre.

Helt i onödan.

Exceptionellt låg vattenhalt
i kontinuerlig drift

COT Oil Refiner tar proaktivt bort fritt, emulgerat och bundet vatten från olja i hydraulik-, smörj- och transmissionssystem och håller vattenhalten <100ppm för mineralolja och <200ppm för biooljor — i kontinuerlig drift.

Det kompakta systemet passar enkelt in på begränsade utrymmen. Grundkonfigurationen väger 5-8 kg och förbrukar bara 50-100 W i drift.

Det är designat både för eftermontering på existerande applikationer och för nya system. Det är också enkelt att integrera.

Eftersom varje liter olja orsakar ett utsläpp på 3,8 kg CO2 under sin livscykel så har COT Oil Refiner en betydande positiv inverkan för miljön.

Systemet underlättar också för en övergång från fossila mineraloljor och drar nytta av de positiva egenskaperna hos biobaserad olja.

“…vi har kunnat följa fuktighetsgraden i oljan över tid och ser att oljan blir torrare. Fuktkvoten sjunker stadigt tills den normaliserar sig på en väldigt låg nivå där vi är långt ifrån att få en utfällning av vatten i oljan.”

Stefan Sörmark, CTO, Marine Jet Power

Se hur det fungerar

Se COT600 Oil Refiner i drift.

Total Cost of Ownership minskar drastiskt

Ren industriolja innebär längre perioder av kontinuerlig drift utan stopp. Det är en direkt påverkande faktor för livslängden på maskinkomponenter.

Att proaktivt hindra föroreningar i oljan ökar effektiviteten upp till 30% och minskar den totala livstidskostnaden.

COT Oil Refiner är en energisnål lösning med hög kapacitet.

Med en låg initial investering är det den mest effektiva lösningen för att rena industriolja för hydraulik-, smörj- och transmissionssystem.

COT Oil Refiner ökar normalt oljans livslängd med minst 100% eller mer.

COT Oil Refiner System
är för dig om…

 • du har betydande kostnader för driftavbrott
 • du kämpar med frekventa oljebyten och reparationer
 • du har komponentskador
 • du har höga kostnader för oljebyten
 • du har applikationer i fuktiga miljöer
 • ditt system blir utsatt för kraftiga temperaturförändringar
 • din applikation kräver precision och kontinuerligt hög kvalitet på olja
 • du behöver möta bransch- eller lagkrav
 • du använder mineraloljor
 • du använder biobaserade oljor
 • du planerar en övergång från minerala- till biobaserade oljor

“ Du kan använda oljan mycket, mycket längre.”

Ett servicefritt system

COT Oil Refiner opererar i ordinarie drift som en permanent lösning.

Alternativa reningssystem, exempelvis separatorer, tenderar att bli stora, dyra och komplicerade att ha i kontinuerlig drift. De förbrukar mycket energi och kräver både service och underhåll.

Andra alternativ, exempelvis filter, kan vara svåra att övervaka och se när de blivit mättade med vatten. Funktionen förloras vilket leder till skador på olja och komponenter.

COT Oil Refiner System kräver inte underhåll, vilket sparar stora summor.

Med COT Oil Refiner System får du:

 • En kontinuerligt låg vattenhalt så du kan använda oljan mycket längre
 • En vattenhalt på <100 ppm i mineralolja
 • En vattenhalt på <200 ppm i bioolja
 • Minskad förekomst av partiklar i olja och system
 • Minskad TCO (Total Cost of Ownership) för systemet/applikationen
 • Ett avsevärt minskat CO2-avtryck
 • Förlängda oljebytesintervaller med minst dubbla tiden
 • Eliminerat behov för att destruera restprodukter vid oljerening
 • Minimerade kostnader och behov för underhåll
 • Energieffektiv oljerening för hydraulik-, smörj- och transmissionssystem
 • Ökad livslängd för komponenter i applikationen
 • En fullt anpassad konfiguration utformad efter er applikation och miljö
 • Ett servicefritt oljereningssystem