Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598-5362 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 september 2019 kl 14.00 på Lindholmen Konferenscenter i Göteborg.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 11 september 2019, och dels senast 13 september 2019 anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 115, 341 22 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 10 september 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två personer att justera protokollet

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Presentation av ny VD

8. Förslag till beslut om riktad nyemission

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 – Förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att rikta en nyemission med 7 500 000 aktier till en kurs av 0,80 krona per aktie till i huvudsak bolagets 10 största aktieägare samt styrelseledamöter. Vid fullt utnyttjande av teckningsrätter ökar antalet aktier i bolaget till 32 888 842 aktier och bolagets aktiekapital till 8 222 210 kronor. Teckningsrätter fördelas pro rata ägarandel per 11 september 2019.

Outnyttjade teckningsrätter erbjuds i första hand till de aktieägare och styrelsemedlemmar som valt att utnyttja sina tilldelade teckningsrätter. För annan fördelning beslutar styrelsen.

Senaste inbetalningsdag för nyemitterade aktier ska vara 15 oktober 2019.

Nyemissionen villkoras inte av att emissionen blir fulltecknad

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i augusti 2019

COT-Clean Oil Technology AB (publ)