Kallelse till extra bolagsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598-5362 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen 23 januari 2020 kl 13.00 på Hällsnäs Hotell i Mölnlycke. Lunch serveras kl 12.00.

Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 17 januari 2020, och dels senast 17 januari 2020 anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 115, 341 22 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 16 januari 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman

 1. Förslag till dagordning
 2. Stämman öppnas
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Presentation av verksamheten av VD
 9. Förslag till beslut om ändrade villkor för teckningsoptionsprogram 2019/2021
 10. Förslag till beslut om nyemission i form av företrädesemission
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 – Förslag till beslut om ändrade villkor för teckningsoptionsprogram 2019/2021

Styrelsen föreslår att villkoren för teckningsoptionsprogram beslutat på årsstämman 2019 ändras så att teckningsperioden för aktierna ändras från nuvarande 1 okt – 31 dec 2021 till att istället bli 1 okt – 31 dec 2022 samt att teckningskursen per aktie ändras från 4,40 krona per aktie till 2,50 krona per aktie, samt att

aktier som utges till följd av teckningsoptionerna skall vara berättigade till utdelning 2023 baserat på balansräkning 31 dec 2022 

Punkt 9 – Förslag till beslut om nyemission i form av företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission på högst 8 124 428,80 kronor med högst10 155 536 aktier till en kurs av 0,80 krona per aktie i form av en kontantemission med kvittningsrätt. Vid fullt utnyttjande av teckningsrätter ökar antalet aktier i bolaget till  högst 35 544 378 aktier och bolagets aktiekapital till högst 8 886 093 kronor.  

Outnyttjade teckningsrätter erbjuds i första hand till de aktieägare som anmält intresse att deltaga i emission pro rata intresseanmälan.

Teckningstiden föreslås att vara 24 januari – 14 februari 2020. Senaste inbetalningsdag för nyemitterade aktier föreslås till 24 februari 2020

Nyemissionen villkoras inte av att emissionen blir fulltecknad.

Fullständigt Memorandum publiceras på bolagets hemsida cot.se fr o m 24 januari 2020

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Göteborg, januari 2020

COT-Clean Oil Technology AB (publ)

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy