Bokslutskommuniké för COT – Clean Oil Technology AB (publ)

för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Verksamhet

Bolaget har utvecklat produkten COT Oil Refiner System, för eliminering av vatteninträngning för diverse industriella oljor. Produkten leder till betydligt mindre slitage på rörliga delar i olika driftssystem och förlängd livstid för driftsoljor med stora positiva miljöeffekter. Förutom betydligt längre driftstid för oljor underlättar systemet även för övergången från fossila oljor till biobaserade oljor.

COT-systemet, med sin huvudprodukt COT Oil Refiner, bygger i huvudsak på principen med energitillförsel i form av punktvärme och styrda luftströmmar för att skapa optimala förutsättningar för avdunstning av skadliga flytande föroreningar i industriella driftsoljor som hydraulolja, smörjolja och växellådsolja. Med sin nya produkt COT Oil Kidney System optimeras den kontinuerliga reningen av industriella oljor och förlänger avsevärt dess livstid.

Verksamheten 2018

  • Rörelseintäkterna uppgick till 272 tkr (438 tkr)
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -6 012 tkr (-4 182 tkr) 

Bolagsstämma

Bolagsstämman kommer att hållas på Lindholmens konferenscentrum i Göteborg den 5 maj 2019, klockan 13.00. 

Redovisningsprinciper för utvecklingskostnader

Bolaget har sedan 2015 i sin redovisning använt principen att aktivera upparbetade utvecklingskostnader i balansräkningen. Vid bokslutet 2019 har bolaget påbörjat avskrivning av dessa aktiverade kostnader vilket inneburit att avskrivningarna ökat med 1 168 336 jmf tidigare år. Vidare har bolaget beslutat att skriva ned hela innehavet samt fordringar på sitt dotterbolag i USA, COT Inc med 1 667 tkr.

 Väsentliga händelser under 2019 

Under perioden feb/mars genomfördes en riktad nyemission på 3 mkr till bolagets 10 största aktieägare. Ytterligare en nyemission beslutades vid en extra bolagsstämma i september men återkallades av styrelsen då de största aktieägarna tillställde bolaget finansiering genom lån för att ge styrelsen utrymme för omvärdering av finansieringsbehovet 2020.

Under andra halvåret av 2019 presenterades den nya produktserien COT 2000 och COT 600, konstruktioner som förenklar installation hos kund samtidigt som riskerna för mekanisk åverkan minimeras. Den nya konstruktionen av COT 600 med bl a med COT in Tank installation och COT Oil Kidney System, innebär också att produkten når en större marknad inom inte minst den mobila sektorn.

Diskussioner har inletts med tre olika distributörer i Europa vilket bl a kan öppna nya marknader inom yacht-sektorn samtidigt som diskussioner förs med större aktörer i Norden.

En första order på COT 2000 har erhållits från ett av Chiles största Pulp & Paper bolag.

Utsikter 2020

Med det produktprogram som bolaget nu tagit fram är optimismen stor att vi successivt kan uppvisa en stigande försäljning under året. En förutsättning för att förverkliga denna optimism är dock att bolaget lyckas skapa finansiella resurser att stärka organisationen med en internationellt erfaren säljledare och säljpersonal.

Väsentliga händelser efter årsskiftet

Vid en extra bolagsstämma 23 januari 2020 beslutade stämman att under perioden 6-20 februari 2020 genomföra en företrädesemission med 10 155 536 aktier till en kurs på 0,80 SEK per aktie med teckningsperiod 6-20 februari. Villkor & Memorandum finns utlagt på bolagets hemsida cot.se.

Miljöpåverkan

COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt. 

Likviditet och löpande drift

Bolagets likviditet uppgick per den 31 december 2019 till ca 270 tkr som tillsammans med kommande nyemission beräknas finansiera den löpande driften under 2020.  

Clean Oil Technology Inc

Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren 2009. Clean Oil Technology Inc. i Chicago, Illinois. Då vi för dagen inte har planer att marknadsföra vår produkt I USA har vi valt att skriva ner såväl bolagets innehav som fordringar på COT Inc. 

Förslag till behandling av förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att årets förlust på – 7 537 223 kronor överförs i ny räkning.

Bolagets Årsredovisning presenteras 10 april 2020 på bolagets hemsida. Nästa kvartalsrapport lämnas 5 maj 2020.

Bolagets Revisor PwC har inte granskat bokslutkommunikén

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy