Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i bolaget att under verksamhetsåret rikta en nyemission till “väsentligen bolagets 10 största aktieägare” med ett belopp på maximalt 5 000 000 kronor. Bolaget har nu genomfört denna nyemission inom de villkor som Årsstämman fattade med ett belopp på 5 000 000 kronor. Anmälningstiden för nyteckning gick ut 7 juli. Emissionen blev lyckosam varför 5 000 000 kronor tillförs bolaget i form av Aktiekapital. Samtliga av bolagets 5 största aktieägare har deltagit i emissionen. Utöver dessa inviterades Peter Gyllenhammar AB att inträda som “betydande aktieägare”. PGAB tecknade sig för 1 600 000 aktier. Bolagets styrelse välkomnar PGAB in som betydande ägare med motivering att detta stärker utsikterna för en anpassad finansiering i samband med att bolaget nu fokuserar sin verksamhet helt på produktion och lansering av bolaget produkt COT Oil Refiner System.