Styrelsen för COT ABhar beslutat, åberopande mandat av Årsstämman 2018, att rikta en nyemission på 3 mkr till bolagets 10 största aktieägare och till styrelsens medlemmar till en kurs på 0,80 kronor. Orsaken till nyemissionen är bolagets beslut att bygga en monteringsfunktion för tillverkning av enheter för beräknad försäljning under hösten 2019. Fördelning av nyemissionen kommer att beslutas av styrelsen. Finansieringen beräknas säkerställa driften för verksamheten under större delen av 2019. Eventuellt utökat finansieringsbehov kommer att beslutas vid kommande Årstämma 2019.