Den riktade nyemission på 3 MSEK som bolagets styrelse beslutade i januari, åberopande det mandat som styrelsen fick vid Årsstämman 2018, har nu nu genomförts och tecknats av aktieägare som tillhör bolagets 10 största aktieägare”. Bolagets aktiekapital kommer efter nyemissionen att uppgå till 6 345 tkr.